Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Федорина Олександр Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

11.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9

4. Код за ЄДРПОУ

00957838

5. Міжміський код та телефон, факс

097 7832448 (04642) 21473

6. Електронна поштова адреса

nos_khp@emitent.org.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

94 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

18.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

nos_khp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

18.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

11.05.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОМВАГОНТРАНС»

35617553

0

100

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.09.2017 № 662 Товариство повiдомляє, що 11 травня 2018 року було отримане вiд ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОМВАГОНТРАНС», код за ЄДРПОУ 35617553, (далi – особа, що набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет) повiдомлення про набуття права власностi на значний контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi – ПрАТ «Носiвське ХПП», код за ЄДРПОУ 00957838: - до набуття значного контрольного та домiнуючого контрольного пакета особi та її афiлiйованим особам належало 0 штук акцiй Товариства, що становить 0,0000% ;
- найвища цiна придбання акцiї Товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття значного контрольного та домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з датою набуття становить 21,1920 грн. за одну акцiю;
- дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства – 26 квiтня 2018 року;
- структура власностi особи, що набула право власностi на значний контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй акцiонерного товариства станом на 26 квiтня 2018 року:
1. № з/п : 1
2. Прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи:
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОМВАГОНТРАНС, 01015, м.Київ, вулиця Лаврська, будинок 18, корпус Ж, ЄДРПОУ 35617553
3. Тип особи: ЮО
4. Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй: 1
5. Участь особи в товариствi, %:
5.1. Пряма: 100,0000%
5.2. Опосередкована: 0%
5.3. Сукупна: 100,0000%
6. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних осiб): 1) Кирилюк Руслан Iванович, Київська обл., Бориспiльський р-н, село Вишеньки; 2) Пукшин Iгор Гелярович, м.Київ; 3) Радавський Олександр Юрiйович, м.Київ; 4) Сольський Микола Тарасович, м.Київ
7. Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства: 0.